Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Stanisław Michalak

Stanisław Michalak

mężczyzna 1827 - 1902  (74 lat)

Info o osobie    |    Źródła    |    Mapa wydarzeń    |    Wszystko    |    PDF

 • Imię i nazwisko Stanisław Michalak 
  Urodzenie 21 wrz. 1827  Barcikowo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Chrzest 23 wrz. 1827  Święcieniec - kościół par. pw. św. Wincentego i Anastazego, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  • Nr 37 Barcikowo.
   Działo się we wsi Święcieńcu dnia dwudziestego trzeciego września tysiąc osiemset dwudziestego siódmego roku o godzinie dziesiątej przed południem. Stawił się Wawrzyniec Michalak, włościanin, gospodarz, lat dwadzieścia pięć mający z Barcikowa, w obecności Józefa Michalaka, lat trzydzieści trzy, stryja dziecięcia, gospodarza i Marcina Dybca, lat czterdzieści, gospodarza, obydwóch włościan w Barcikowie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Barcikowie dnia dwudziestego pierwszego miesiąca i roku bieżących o godzinie dwunastej w południe w domu pod numerem drugim z jego małżonki Marianny z Przybysiaków, lat dwadzieścia mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Stanisław, a rodzicami jego chrzestnymi byli wyżej wspomniany Józef Michalak i Petronela Stendurówna.
   Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany i przez nas podpisany, gdyż osoby w akcie wyrażone pisać nie umieją (podpis)
  Info 26 sty. 1897  Płock, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Akt notarialny 
  • Tłum. z rosyjskiego Grzegorz Chabowski
   Zarejestrowano pod numerem 22 1897, tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt siódmego roku, dnia czternastego (dwudziestego szóstego) stycznia.
   Przede mną Maciejem Więckowskim synem Adama, Notariuszem przy Hipotecznej Kancelarii Sądu Pokoju miasta Płocka, w biurze moim mieszczącym się w tym mieście w domu nr. 493b przy Nowo Więziennej ulicy w obecności osobiście mi znanych i prawem wymagane przymioty posiadający w mieście Płocku mieszkających świadków, obywateli Kazimierza Domeradzkiego syna Norberta i Jana Chmielewskiego syna Adama, stawili się osobiście mi znani i posiadający do działań prawnych zdolności, 1) Stanisław Michalak syn Wawrzyńca, 2) Józef Michalak syn Stanisława, 3) Jakub Stefański syn Zygmunta i córka jego, 4) Józefa Stefańska córka Jakuba, panna 19-o letnia działająca w obecności i za zgodą ojca swojego Jakuba Stefańskiego, wszyscy oni są włościanami żyjącymi i mieszkającymi zgodnie z prawem w wiosce Gulczewo Płockiego powiatu i zawarli akt następującej treści:
   Stanisław Michalak oznajmił, że na podstawie Najwyższego Dekretu z roku 1864 jest on właścicielem włościańskiej zagrody oddanej do jego dyspozycji (został obdarowany) usytuowanej w wiosce Gulczewo Płockiego powiatu zapisanej w Tabeli Likwidacyjnej pod osiemnastym numerem na jego imię, zamykającej razem z ziemią zamienioną za serwituty w sile przestrzeni około pięć morgów ziemi nowopolskiej miary, to jest dwie dziesięciny i tysiąc trzysta czterdzieści dziewięć sążni. Tą ziemię, zagrodę w istocie, całość przestrzeni i ograniczeniami ze znajdującymi się na niej zabudowaniami, zasiewami, ze wszystkimi należnymi i przysługującymi jemu prawami, akcesoriami i serwitutami jednym słowem ze wszystkim tym, co do osady tej przynależy teraz w pełnej świadomości z tego rezygnuje, on Stanisław Michalak tym obecnym aktem sprzedaje w pełną własność swojemu synowi Józefowi Michalakowi synowi Stanisława za dobrowolnie uzgodnioną sumę sprzedaży pięćdziesięciu rubli, którą w całości otrzymał od niego w tej chwili w obecności notariusza i świadków po otrzymaniu kwituje, dlatego prawa swoje na niego podstawia i zgadza się na to żeby prawo własności, sprzedanej tym aktem zagrody przeniesione było gdzie należy na jego imię i wykazaną zagrodę z oziminami i wiosennymi zasiewami zobowiązuje się wydać kupującemu Józefowi Michalakowi w faktyczny zarząd i korzystanie dnia trzynastego (dwudziestego piątego) lipca tego tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego siódmego roku i od tej to pory kupujący obowiązany będzie płacić z tej zagrody wszelkiego rodzaju nałożone podatki, składki i powinności Od wskazanej daty, żadne opłaty nie obowiązują sprzedającego. – Józef Michalak niniejszą sprzedaż akceptuje i wyjaśnia, że kupioną tym aktem zagrodę obejrzał w takim stanie, przestrzeni, granicach i o prawie własności sprzedającego jest przekonany, ze wszystkiego jest bardzo zadowolony i na udowodnienie tego że, on jest synem sprzedającego przedstawił swoje świadectwo urodzenia wydane 18/25 stycznia 1897 wydane przez urzędnika stanu cywilnego parafii Imielnica powiat Płock, którego odpis otrzymałem. Kupujący Józef Michalak syn Stanisława zobowiązuje się wydawać swoim rodzicom Stanisławowi i Ludwice zd. Romanek małżonkom Michalakom rok rocznie dożywotnio bez oporu od dnia otrzymania w faktyczną własność kupionej tym aktem zagrody następujące alimenty: dwa korce żyta, jeden korzec jęczmienia, dziesięć korcy kartofli, cztery ruble pieniędzmi w odliczonej kwocie, utrzymać zimą i latem jedną krowę, pomieszczenie w domu mieszkalnym składające się z jednej izby od północnej strony z pełnym ociepleniem i udostępnić jeden zagon ziemi z zasadzonymi kartoflami, po śmierci zobowiązuje się ich ciała przyzwoicie pochować. Alimenta te zaakceptowały obydwie strony na sumę pięciu rubli na każdy rok jednak powinien być wydawany w naturze, a w razie śmierci jednego z małżonków należy wydawać w połowie żyjącemu z małżonków. Dalej Józef Michalak kawaler i Józefa Stefańska panna oznajmili, że oni mają zamiar połączyć się w związek małżeński, na czas przyszłego swojego małżeńskiego pożycia wzajemność swoją i stosunki, budować będą tak, że całego niniejszego majątku każdy z nich przyszłych małżonków na obecny czas jest właścicielem i żadnych szkód, pretensji jedno drugiemu w związku z darem spuścizny i innego zdarzenia czynić nie będzie i tak, że majątek małżeński obejmuje wspólne ich trudy i starania w czasie trwania pożycia małżeńskiego.
   Wszystko to składa się i składać będzie na wspólną ich własność. Jakub Stefański na zawarcie małżeństwa swojej córki Józefy Stefańskiej z Józefem Michalakiem zgadza się i wyznacza jej na dołożenie z przypadającej jej części, ze swojego majątku na rzecz wspólnej własności odliczoną sumę stu pięćdziesięciu rubli w rozliczeniu, z której teraz płaci sumę pięćdziesięciu rubli, a pozostałe sto rubli zobowiązuje się wpłacić dnia czternastego (dwudziestego szóstego) stycznia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku bez wezwania i bez procentów w biurze urzędującego notariusza. Józefa Stefańska wyznaczoną jej wyżej sumę stu pięćdziesięciu rubli z wdzięcznością akceptuje. Informuje się, że taka suma wypłacona została na ręce jej przyszłego męża Józefa Michalaka potwierdza też, że suma stu pięćdziesięciu rubli zaspakaja obecnie jej majątek, która na mocy tej przedmałżeńskiej umowy stanowić będzie własność wspólną. Józef Michalak otrzymując w tej chwili w obecności notariusza i świadków od Jakuba Stefańskiego sumę pięćdziesięciu rubli stanowiącą część z przydzielonej tym aktem jego przyszłej żonie Józefie Stefańskiej sumy i po otrzymaniu kwituje, oraz informuje, że obecna jego własność składa się z włościańskiej zagrody położonej w wiosce Gulczewo powiatu Płock. Którą tym aktem przejął, kupując od swojego ojca Stanisława Michalaka. Ta zapisana (wymieniona) zagroda należeć będzie do majątku wspólnego, to znaczy, że przyszła jego żona Józefa Stefańska zostanie w przyszłości współwłaścicielem tej zagrody. Urzędujący notariusz wyjaśnił stronom, że zgodnie z art.208. Kodeksu Cywilnego dotyczącego tej przedmałżeńskiej umowy należy niezwłocznie powiadomić o jej zawarciu urzędnika Stanu Cywilnego sporządzającego akt ślubny.- Akt ten czytany przedstawiającym w obecności wyżej wymienionych świadków, a po przyjęciu i zaaprobowaniu stwierdzają, że akt sformowany zgodnie z ich życzeniem w dobrej wierze, treści, zamyśle i znaczeniu przyjęty i podpisany z tym, że za zgłaszających, niepiśmiennych Stanisława i Józefa Michalaków, Jakuba i Józefę Stefańskich na osobistą ich prośbę podpisał się mieszkaniec miasta Płocka Julian Wołowski syn Pawła. Do skarbu państwa z naliczenia cła pańszczyźnianego zyskano cztery ruble i trzy ruble (cła) opłat aktowych, na miejski podatek naliczono osiemdziesiąt pięć kopiejek, znaczek skarbowy za pięć kopiejek naklejony na tym akcie. Pierwszy odpis tego aktu na urzędowym papierze za sumę (cenę) 1 rb. 25 kop. Należy wydać Józefowi Michalakowi – również wydać odpis, też na urzędowym papierze za opłatą (ceną) 1 rb. 25 kop. Jakubowi Stefańskiemu
   – omówiono na 3-ej stronie, między stronami ustalono słowo „pełnym” powinno być „dla zaspokojenia potrzeb”. Na 4-ej stronie ustalono między stronami słowo „tym aktem” wierzy i czytał.
   Na 1-ej stronie zapisano słowo „około” Czytałem i potwierdzam.
   Za niepiśmiennych Stanisława i Józefa Michalaków, Jakuba i Józefę Stefańskich, na ich osobistą prośbę podpisał Julian Wołowski syn Pawła. – Przy tym akcie jak też przy jego podpisaniu przez Juliana Wolskiego za niepiśmiennych Stanisława i Józefa Michalaków, Jakuba i Józefę Stefańskich w następstwie ich osobistych próśb świadkami byli Kazimierz Domeradzki syn Norberta, Jan Chmielewski syn Adama.
   Notariusz Więckowski
  Zgon 7 czer. 1902  Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  wiek 74 lat 
  po mieczu
  po kądzieli
  Wojciech Michalak,   ur. data nieznana,   zm. przed 1820  (dziadek)
  Marianna Koszelak (z domu Rzeźniczak),   ur. data nieznana,   zm. po 1820  (babka)
  Nagrobki Prześlij zdjęcia nagrobka Prześlij zdjęcia nagrobka 
  ID osoby I64198  Drzewo Rodziny Kielaków
  Ostatnia modyfikacja 15 wrz. 2019 

  ojciec Przodkowie Wawrzyniec Michalak ,   ur. 30 sty. 1800, Wiączemin, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 15 sty. 1855, Borowice, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 54 lat) 
  matka Przodkowie Marianna Michalak (z domu Koszelak) ,   ur. 4 sier. 1802, Wiączemin, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 1 mar. 1855, Borowice, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 52 lat) 
  Ślub 29 sty. 1820  Troszyn Polski - kościół par. pw. św.Leonarda, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  • Nr 4 Jączemin.
   Roku tysiąc osiemset dwudziestego dnia dwudziestego dziewiątego miesiąca stycznia przed nami kommendarzem troszyńskim sprawującym obowiązki urzędnika Stanu Cywilnego gminy troszyńskiej obwodu gostyńskiego w województwie mazowieckim stawili się: Wawrzyniec Michalak, młodzian w Jączeminie urodzony, przy matce dotąd zostający, w asysterzy tejże matki Marianny z Dymków Michalakowej, wdowy, wyrobnicy w Jączeminie zamieszkałej, mający lat dwadzieścia dnia trzydziestego miesiąca stycznia roku bieżącego kończące się, podług metryki z ksiąg kościoła troszyńskiego wyjętej, ojciec zaś Wojciech Michalak już nie żyje tudzież panna Marianna Koszalakówna, w Jączeminie urodzona, przy rodzicach dotąd zostająca, dowodząca złożoną przed nami metryką, wyjętą z ksiąg kościoła troszyńskiego, iż kończy rok osiemnasty wieku swego dnia czwartego miesiąca sierpnia roku bieżącego, w asystrzy ojca swego Tomasza Koszelaka, gospodarza i matki Brygidy z Rzeźniczaków, w Jączeminie zamieszkałych. Strony stawające żądają abyśmy do ułożonego między nimi obchodu małżeństwa przystąpili, którego zapowiedzi uczynione były przed drzwiami naszego domu gminnego, tj. pierwsza dnia szesnastego, druga dnia dwudziestego trzeciego miesiąca stycznia roku bieżącego o godzinie dwunastej w południe. Gdy o żadnym tamowaniu rzeczonego małżeństwa uwiadomieni nie zostaliśmy, a rodzice niniejszym na obrzęd małżeństwa zezwalają, przychylając się zatem do żądania stron, po przeczytaniu wszystkich wyżej wspomnianych papierów i działu szóstego w tytule kodeksu prawa o małżeństwie, zapytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłej małżonki, czyli chcą połączyć się ze sobą związkiem małżeńskim. Na co gdy każde z nich oddzielnie dopowiedziało, iż taka jest ich wola, ogłaszamy w imieniu prawa, iż Wawrzyniec Michalak, młodzian i panna Marianna Koszalakówna są połączeni ze sobą węzłem małżeństwa. Czego spisaliśmy akt w przytomności Mikołaja Dymka, wyrobnika liczącego lat pięćdziesiąt pięć, Wawrzyńca Banacha, gospodarza liczącego lat pięćdziesiąt, niemniej Jana Dybca, gospodarza liczącego lat trzydzieści cztery i Grzegorza Dymka, gospodarza liczącego lat dwadzieścia dziewięć, w Jączeminie zamieszkałych.
   Akt niniejszy został stawającym przeczytany i przez nas podpisany, ile że inne w akcie wyrażone osoby pisać nie umieją (podpis)
  ID rodziny F21814  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Żona/partnerka 1 Marianna Michalak (z domu Sadowska) ,   ur. (wylicz.) 1827,   zm. 28 gru. 1868, Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek ~ 41 lat) 
  Ślub 24 maj 1853  Płock - Imielnica - kościół Św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  • Gulczewo Nr 3.
   Działo się w Imielnicy dnia dwunastego/dwudziestego czwartego maja tysiąc osiemset pięćdziesiątego trzeciego roku o godzinie jedenastej przed południem. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Wojciecha Sadziak, lat trzydzieści trzy i Stanisława Kowalskiego, lat czterdzieści jeden mających, obydwóch włościan, wyrobników w Gulczewie zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo pomiędzy Stanisławem Michalak, kawalerem, w Gulczewie na służbie zamieszkałym, urodzonym w Barcikowie z Wawrzyńca i Marianny Michalaków, na teraz w Borowiczkach na wyrobku zamieszkałych, lat dwadzieścia pięć mającym a Marianną Sadowską, panną przy matce w Gulczewie zamieszkałą i tamże urodzoną z Dominika zmarłego w Gulczewie i Małgorzaty Sadowskiej w Gulczewie na wyrobku zamieszkałej, lat dwadzieścia sześć mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w kościele parafialnym Imielnica w dniach dwudziestym szóstym kwietnia/ósmym maja, trzecim/piętnastym, dziesiątym/dwudziestym drugim maja roku bieżącego, w trzy dni niedzielne, jako też zezwolenie ustne obecnych aktowi małżeństwa rodziców ze strony nowozaślubionego i matki ze strony nowozaślubionej oświadczone było. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż umowy przedślubnej urzędowo nie zawarli.
   Akt ten stawającym i świadkom pisać nieumiejącym przeczytany, przez nas podpisany został (podpis)
  Dzieci 
  +1. Jan Michalak ,   ur. 8 sty. 1855, Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 10 lip. 1905, Płock, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 50 lat)
  +2. Anna Kwiatkowska (z domu Michalak) ,   ur. 4 lip. 1858, Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana
  Ślub: 1x3. Paulina Tomaszewska (z domu Michalak) ,   ur. 30 kwie. 1860, Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana
   4. Tomasz Michalak ,   ur. 19 sty. 1862, Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 26 mar. 1865, Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 3 lat)
   5. Marianna Michalak ,   ur. 3 sty. 1864, Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 3 luty 1864, Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 0 lat)
  Ślub: 1x6. Mateusz Michalak ,   ur. 14 wrz. 1865, Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana
  Ostatnia modyfikacja 15 wrz. 2019 
  ID rodziny F21974  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Żona/partnerka 2 Przodkowie Ludwika Michalak (z domu Romańska) ,   ur. 20 kwie. 1840, Mirosław, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 3 sty. 1917, Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 76 lat) 
  Ślub 31 sty. 1869  Płock - Imielnica - kościół Św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  • Gulczewo Nr. 1/ 1869

   Działo się we wsi Imielnica dnia trzydziestego pierwszego stycznia tysiąc osiemset sześćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie drugiej po południu-oświadczamy, że w obecności świadków Teodora Machowskiego lat czterdzieści osiem i Jakuba Marciniaka lat czterdzieści osiem, włościan-rolników mieszkających w Gulczewie tej daty zawiązany został religijny związek małżeński między Stanisławem Michalak wdowcem, włościaninem urodzonym w Barcikowie synem nieżyjących Wawrzyńca i Marianny małżonków Michalak mieszkającym w Gulczewie lat czterdzieści cztery mającym – i Ludwiką Romanek panną urodzoną w Mirosławiu, a w Gulczewie przy matce mieszkającą córką zmarłego Stefana Romanek i żyjącej jego żony Wiktorii z Łopatowskich lat dwadzieścia siedem mającą.Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne; osiemnastego, dwudziestego czwartego i trzydziestego pierwszego bieżącego miesiąca i roku publikowane w imielnickim parafialnym kościele. Nowożeńcy oświadczyli, że żadna umowa między nimi nie była zawarta. Religijny obrząd małżeński został dopełniony przez księdza Jana Spirę, proboszczem Parafii Imielnica. Akt ten przeczytany i przez nas został podpisany, obecni oświadczyli, że są niepiśmienni.
   Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego ks.Jan Spira [1]
  Dzieci 
  +1. Józef Michalak ,   ur. 9 gru. 1869, Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 22 sty. 1943, Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 73 lat)
   2. Marianna Michalak ,   ur. 29 wrz. 1871, Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 14 maj 1879, Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 7 lat)
   3. Grzegorz Michalak ,   ur. 29 mar. 1875, Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 20 paź. 1878, Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 3 lat)
  Ślub: 1x4. Balbina Chrzanowska (z domu Michalak) ,   ur. 5 sier. 1878, Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana
  Ostatnia modyfikacja 29 maj 2017 
  ID rodziny F21813  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

 • Mapa wydarzeń Pokaż mapę wydarzeń
  Łącze do Google MapsUrodzenie - 21 wrz. 1827 - Barcikowo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsChrzest - 23 wrz. 1827 - Święcieniec - kościół par. pw. św. Wincentego i Anastazego, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsŚlub - 24 maj 1853 - Płock - Imielnica - kościół Św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Jan Michalak - 8 sty. 1855 - Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Anna Kwiatkowska (z domu Michalak) - 4 lip. 1858 - Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Paulina Tomaszewska (z domu Michalak) - 30 kwie. 1860 - Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Tomasz Michalak - 19 sty. 1862 - Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Marianna Michalak - 3 sty. 1864 - Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Mateusz Michalak - 14 wrz. 1865 - Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsŚlub - 31 sty. 1869 - Płock - Imielnica - kościół Św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Józef Michalak - 9 gru. 1869 - Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Marianna Michalak - 29 wrz. 1871 - Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Grzegorz Michalak - 29 mar. 1875 - Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Balbina Chrzanowska (z domu Michalak) - 5 sier. 1878 - Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsInfo - Akt notarialny - 26 sty. 1897 - Płock, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsZgon - 7 czer. 1902 - Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
   = Łącze do Google Earth 
  Legenda szpilek adres cmentarz miejscowość szpital kościół szkoła miejsce zamieszkania USC powiat województwo obóz konc. region obszar państwo kontynent Nie ustawione

 • Komentarze
  Nie ma jeszcze żadnych komentarzy...

      Nie używaj do proponowania zmian (w tym celu użyj zakładki Sugestie).


 • Źródła 
  1. [S429] informacja Pana Grzegorza Chabowskiego.
Informacje administratora

Mam nadzieję, że spodoba się Państwu nowa szata graficzna strony Kielakowie.pl